top of page

Om Oss

Janne Eldevik

Janne Eldevik har opparbeidet seg mange års kompetanse fra sorgfeltet. Hun har forsket på sorg hos pårørende og etterlatte ved alvorlig sykdom. Hun skrev masteroppgave om "Skjult sorg hos barn som pårørende". I sitt forskningsarbeid identifiserer Janne sorg både før og etter død og fokuserer på sorg sett i et familieperspektiv når alvorlig sykdom rammer.

Janne har i mange år forelest på både OsloMet, Steinerhøyskolen etc om sorg generelt, sorg hos barn og unge, kriser og traumer og andre relevante temaer.  Hun har god innsikt i spesielt barn og ungdom sine reaksjoner når sorg og kriser rammer. Janne er opptatt av sorg både før og etter død,livssorg, sorg ved skilsmisser og annen form for sorg og anerkjenner de ulike sorgprosessene man går gjennom i ulike perioder av livet.

I tillegg har Janne arbeidet som fagrådgiver for Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE), som foreleser på både pedagogikk, spesialpedagogikk, førskolepedagogikk og sosialpedagogikkstudier. Hun mange års erfaring  veiledning, er coach og sorgterapeut.

Janne sin hovedforståelse av sorg er at den sørgende eier sin sorg. Sorg er personlig og indviduell og det er den enkelte sørgende som definerer sin sorgprosess. Jannes rolle er å være støttende og veiledende og gi den sørgende gode mestringsstartegier til å håndtere både sorgen og den hverdagen den sørgende står inne i.

Janne tilbyr både indviduelle samtaler på kontoret og online over hele landet. Hun tilbyr også samtaler for familier med barn.

Janne-3.jpg

Knut Skjelvan

Knut Skjelvan har jobbet mange år som etterforsker og pårørendekontakt i Oslo politidistrikt.  Han har mange års erfaring med og ansvar for å hjelpe etterlatte etter alvorlige hendelser som drap, selvdrap, ulykker og dødsfall.

Knut har god og adekvat innsikt i polititets arbeid og ivaretakelse av pårørerende og etterlatte.

Knut kan tilby deg samtaler og hjelp med  de ulike utfordringer  du står i og sorgen du møter som etterlatt etter alvorlige hendelser.

Knut er opptatt av at etterlatte skal få rett til innsyn og god informasjon om hendelsesforløp, slik at man som etterlatt har et klarere bilde av årsak og selve hendelsen rundt dødsfallet og tapet. Tett oppfølging gjennom disse prosessene i en svært sårbar og vanskelig tid er viktig.

 

Våre samarbeidspartnere

Jølstad Begravelsesbyrå

Jølstad har kontorer flere steder i landet og betjener årlig ca. 5000 familier i forbindelse med dødsfall. For de aller fleste oppleves dødsfallet

som en dyptgående endring i sin livssituasjon selv om mange  reagerer

forskjellig. De ulike reaksjonene kan det være godt å snakke med noen om, men mange synes det er vanskelig å dele sorg og savn med mennesker de

omgås i det daglige. Da kan det være lettere å søke støtte hos noen som

har erfaring med dette i sitt arbeide.

Vi har inngått ett samarbeid med sorgstøtte.no  for å bidra til en god oppfølging av etterlatte i en tung tid.

www.jolstad.no

Stiftelsen ELPIS Selvmordsforebygging

Elpis arbeider for at ingen skal slite med selvmordstanker alene.Stiftelsen utarbeider og distribuerer informasjonsmateriell, kunnskap og verktøy til de som sliter med selvmordstanker og deres pårørende.

https://elpis.no

Sanden Media.

https://www.sandenmedia.no

Adjø lille venn

Adjø lille venn er et begravlesesbyrå som har spesialisert seg på babyer, barn og ungdom som dør og som legger ekstra vekt på varme, omsorg og tilrettelagt begravelse når man mister ett barn.

https://www.adjolillevenn.no

bottom of page