Om Oss

Janne Eldevik

Janne Eldevik har mange ulike erfaringer fra sorgfeltet. Hun har forsket på sorg hos pårørende og etterlatte ved alvorlig sykdom. Janne har i mange år forelest om sorg generelt, sorg hos barn og unge, kriser og traumer og har svært god innsikt i spesielt barns reaksjoner når sorg og kriser rammer. Janne er opptatt av sorg både før og etter død, og anerkjenner de ulike sorgprosessene man går gjennom i ulike perioder av livet.

I tillegg har Janne arbeidet som fagrådgiver for Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE).

Janne har mange års erfaring med sorg og tilbyr både indviduelle samtaler på kontoret og online. Hun tilbyr også samtaler for familier med barn.

Janne sin hovedforståelse av sorg er at den sørgende eier sin sorg. Sorg er personlig og indviduell og det er den enkelte sørgende som definerer sin sorgprosess. Jannes rolle er å være støttende og veiledende og gi den sørgende gode mestringsstartegier til å håndtere både sorgen og den hverdagen den sørgende står inne i.

Knut Skjelvan

Knut Skjelvan har jobbet mange år som etterforsker og pårørendekontakt i Oslo politidistrikt.  Han var ansvarlig i mange år for alle dødsfall i Oslo Politidistrikt og  har mange års erfaring med å hjelpe etterlatte etter alvorlige hendelser som drap, selvdrap, ulykker og dødsfall.

Knut har god innsikt i og kjennskap til polititets arbeid og ivaretakelse av etterlatte/pårørerende.

Knut kan tilby deg sorgstøttesamtaler og konkret hjelp og støtte gjennom prosessen med de ulike utfordringer man møter som etterlatt etter alvorlige hendelser.

Knut er opptatt av at etterlatte skal få rett til innsyn og god informasjon om hendelsesforløp, slik at man som etterlatt har et klarere bilde av årsak og selve hendelsen rundt dødsfallet og tapet. Tett oppfølging gjennom disse prosessene i en svært sårbar og vanskelig tid er viktig.

 

Våre samarbeidspartnere

Jølstad Begravelsesbyrå

Jølstad har kontorer flere steder i landet og betjener årlig ca. 5000 familier i forbindelse med dødsfall. Alle byråene betjenes av medarbeidere med god lokalkunnskap, og det legges stor vekt på tilrettelegging for familienes individuelle behov og ønsker.

Jølstad møter daglig etterlatte i sorg og ser at den oppleves og håndteres ulikt fra individ til individ. For de aller fleste oppleves dødsfallet

som en dyptgående endring i sin livssituasjon selv om mange  reagerer

forskjellig. De ulike reaksjonene kan det være godt å snakke med noen om, men mange synes det er vanskelig å dele sorg og savn med mennesker de

omgås i det daglige. Da kan det være lettere å søke støtte hos noen som

har erfaring med dette i sitt arbeide.

Vi har inngått ett samarbeid med sorgstøtte.no  for å bidra til en god oppfølging av etterlatte i en tung tid.

www.jolstad.no

Kontaktinformasjon

Janne Eldevik

Tennisveien 2G - 0777 i Oslo

98024499

janne@sorgstøtte.no

Knut Skjelvan

Tennisveien 2G - 0777 i Oslo

90163007

knut@sorgstøtte.no